Partecipa a IlMarghine.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

A SU COLLEGA POETA DEFUNTU BACHIS REMUNDU SALARIS di Gino Pireddu

Condividi su:

Bachis Remundu itte dispiaghere
mi appo leadu su manzanu.
So rientradu da su dovere
e mi l'ha nadu unu paesanu.
A ti biere aia piaghere ,
ma so sempre pastore fittianu.
So sicuru chi creese a mie,
l'ischis su bene chi cheria a tie.

Za nos incontraimis d'onzi die
cando'e saludu fisi ancora sanu.
E carchi poesia rie rie,
nos passaimisi de manu in manu.
Tue rispettu tenias'a mie
e deo a tie ca fis'anzianu.
Tando lezzimis cussa poesia
pro passare carc'ora in cumpanzia.

Però Bachis Remundu no creia,
in s'ispidale a ch'essere ispiradu.
A chent'annos ti auguraia,
sor noranta solu as cominzadu.
Ma po restare in vida in agonia,
Marture in su lettu e azuadu.
Comente appo idu a frade meu
mezusus cramadu chi ti appa Deu.

Sue morrer no este unu recreu,
dopo chi totta vida as tribaladu.
In tempus bonu e in tempus feu
amos sa paga e sue oe domadu.
Naran chi gai at decisu Deu,
dae cando su mundu at cominzadu.
E po no tennere perunu rimproveru,
mori su riccu e mori su poberu. 

Condividi su:

Seguici su Facebook